Banner
Trang chủ TUYỂN SINH Tuyển sinh bồi dưỡng ngắn hạn
Thông báo mở các lớp Bồi dưỡng ngạch CV, CVC, Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024

Thông báo mở các lớp Bồi dưỡng ngạch CV, CVC, Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở các lớp Bồi dưỡng ngạch CV, CVC, Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2024

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2024.

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 1 năm 2024

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 1 năm 2024

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 1 năm 2024.

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo lịch khai giảng và lịch học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Thông báo lịch khai giảng và lịch học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Thông báo lịch khai giảng và lịch học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Chuyên viên năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Chuyên viên năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Chuyên viên năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp cùng Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp cùng Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 3 năm 2021

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Khóa 3 năm 2021

Xem thêm
Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng 3) khóa 3 năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng 3) khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng 3) khóa 3 năm 2021

Xem thêm
Thông báo lịch học lớp BD Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021

Xem thêm
Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 1 năm 2021

Xem thêm